Nadolig yn Aber

Old College in the picture and snow on the roof and surrounding grounds.

Ydych chi'n aros ar y Campws neu yn Aberystwyth yn ystod gwyliau'r Nadolig?

Os felly, peidiwch â phoeni. Byddwch mewn cwmni da! Nid chi fydd yr unig fyfyriwr sy'n aros yn y Brifysgol dros yr Ŵyl. Mae llawer o fyfyrwyr, rhai o wledydd Prydain a rhai o dramor, yn aros yn Aber yn ystod gwyliau'r Gaeaf. 

Bydd y canllawiau hyn yn rhoi gwybod i chi am yr hyn sy'n digwydd ar y Campws ar gyfer myfyrwyr drwy fis Rhagfyr a gwyliau'r Gaeaf. Mae'n cynnwys dolenni i ddigwyddiadau, gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael, ac amseroedd agor gwasanaethau allweddol ar y Campws yn ystod yr egwyl.

 

Bydd y tudalennau hyn yn rhoi gwybod i chi am yr hyn sy'n digwydd ar y Campws ar gyfer myfyrwyr drwy fis Rhagfyr a gwyliau'r Gaeaf. Mae'n cynnwys dolenni cyswllt â digwyddiadau, gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael, ac amseroedd agor gwasanaethau allweddol ar y Campws yn ystod yr egwyl. 

Cael Gafael ar Gymorth yn Ystod Gwyliau'r Gaeaf 

Wrth i'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr gau ar gyfer gwyliau'r Nadolig, mae’n debyg y cewch y Brifysgol yn dawelach nag yn ystod y tymor. Peidiwch â phoeni – bydd rhywfaint o gefnogaeth ar y campws o hyd i'ch helpu os bydd ei hangen arnoch.

 

Beth allaf gymryd rhan ynddo?

Drwy gydol mis Rhagfyr cynhelir llu o weithgareddau a digwyddiadau Nadoligaidd.

Mae’r tîm Bywyd Preswyl arobryn wedi rhagori eleni eto wrth iddynt ddathlu 12 diwrnod y Nadolig â 12 o ddigwyddiadau Nadoligaidd drwy gydol mis Rhagfyr. Bydd y 12 digwyddiad yn cael cyhoeddusrwydd ar Instagram a Facebook (@Bywydaberlife IG and BywydaberLife FB). 

Yn eu plith mae noson Meic Agored a Pizza, Nosweithiau Ffilm, crefftau’r Nadolig, coffi a mins peis am ddim ac ysgrifennu cardiau Nadolig i bobl yn y gymuned leol – dewch yn llu i gael blas ar naws y Nadolig.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal rhai gweithgareddau cymunedol anhygoel drwy gydol mis Rhagfyr. Edrychwch ar y tudalennau Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd a sut i gymryd rhan.

Gellir casglu a phostio cardiau post AM DDIM wrth ddesg dderbynfa'r Undeb (ar gael o 1af Rhagfyr) i fyfyrwyr eu hanfon at ffrindiau a/neu anwyliaid.

Diwrnodau Dathlu Byd-eang, 9 Rhagfyr, 1pm i 3pm – ymunwch â’n myfyrwyr rhyngwladol ym Mhrif Neuadd Undeb y Myfyrwyr i gael blas ar fwydydd traddodiadol, i wrando ar gerddoriaeth ac i fwynhau gwaith crefft o bedwar ban y byd. Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim ac mae croeso i bawb.

Pryd fydd y Brifysgol yn cau?

Bydd y Brifysgol ar gau o 5pm ddydd Iau, 23 Rhagfyr 2021 a bydd yn ailagor ac yn ôl i’w threfn arferol ddydd Mawrth, 4 Ionawr 2022. Ni fydd staff yn darllen eu negeseuon e-bost yn ystod y cyfnod hwn gan fod hwn yn gyfnod gwyliau iddynt, felly i'ch helpu tra byddwn ar gau, rydym wedi llunio rhai dolenni defnyddiol rhag ofn y bydd angen cymorth arnoch - yn enwedig os mai hon yw eich blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Bydd Adeilad Undeb y Myfyrwyr yn cau am 11pm ar 16 Rhagfyr ac yna’n ailagor ar 9 Ionawr 2023. Bydd staff ar gael ar-lein rhwng 20 a 23 Rhagfyr ac yna eto rhwng 4 a 7 Ionawr 2022.

Os bydd angen ichi gysylltu â’r Brifysgol pan fydd ar gau, ewch i Dderbynfa’r Campws (wrth fynedfa Campws Penglais – bydd ar agor 24/7), neu ffoniwch Linell Gymorth y Brifysgol, sydd ar agor 24/7, ar 01970 622900.

Cymorth gyda'ch aseiniadau

Mae gennym ystod eang o adnoddau ac offer dysgu i'ch helpu i astudio'n effeithiol a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo.

Mae'r ddwy Lyfrgell ar agor yr wythnos cyn y Nadolig ac mae cymorth ar gael gan y Gwasanaethau Gwybodaeth hyd at amser cau ddydd Iau 23 Rhagfyr.

Mae llawer o adnoddau llyfrgell ar gael ar-lein gan gynnwys Primo, catalog y llyfrgell. Mae fideos ar gael ar "Sut i ddod o hyd i e-lyfr" ac ar gael gafael ar adnoddau oddi ar y campws. I gael rhagor o gymorth ar-lein, edrychwch ar ganllawiau cynhwysfawr y Llyfrgelloedd.

Edrychwch ar y cyrsiau a'r adnoddau sydd ar gael yn LinkedIn Learning - ar gyfer eich aseiniadau neu ddim ond am sbort. Gallwch feistroli Excel neu'r ukelele, dysgu sgiliau astudio newydd neu hyfforddi’ch ymennydd i fod yn hapus. Dyma restr o 12 cwrs i chi roi cynnig arnynt dros 12 diwrnod y Nadolig:

 1. The pursuit of happiness: how to train your brain for happiness (54 munud)
 2. Making a Short Film: Start to Finish (4 awr 52 munud)
 3. 5-Day Drawing Challenge: Drawing Inspiration (29 munud)
 4. Sleep is your Superpower (34 munud)
 5. Learning Excel 2021 (47 munud)
 6. Expert tips for answering common interview questions (1 awr 14 munud)
 7. The Courage of Self Compassion (43 munud)
 8. Introduction to photography (1 awr 52 munud)
 9. Learning Study Skills (1 awr 36 munud)
 10. Designing a presentation (56 munud)
 11. Ukulele Lessons: Fundamentals (2 awr 11 munud)
 12. Building self-confidence (18 munud)

Mae holl fyfyrwyr a staff y Brifysgol yn cael defnyddio’r adnoddau allanol hyn ac, os ydych yn rhoi eich cyfrif ar waith cyn 6 Ionawr 2023, byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl i ennill taleb werth £20.00.

Gwasanaeth Diogelwch y Campws

Bydd ein tîm Diogelwch cyfeillgar ar gael ac yn bresennol ar y campws 24/7, fel y mae bob amser. Mae swyddfa’r Gwasanaeth Diogelwch i’w chael yn Adeilad Derbynfa'r Campws ger prif fynedfa campws Penglais. Byddant yn rheoli mynediad a diogelwch adeiladau a neuaddau preswyl y Brifysgol yn ystod gwyliau'r Nadolig. Bydd y tîm yn ‘ymatebwyr cyntaf’, yn mynd i unrhyw ddigwyddiadau ac argyfyngau ac yn rheoli unrhyw sefyllfaoedd o’r fath ar y Campws. Gellir cysylltu â swyddfa’r gwasanaeth Diogelwch ar +44 01970 622 900. 

Cymorth yn y Neuaddau Preswyl

Bydd y Swyddfa Lety ar agor tan 17:00 ddydd Iau, 22 Rhagfyr 2022, a bydd yn cau wedi hynny tan 08:30am ar ddydd Mawrth, 3 Ionawr 2023. Os oes angen cymorth arnoch chi yn ystod yr adeg hon, ewch i brif dderbynfa’r campws. Bydd rhywun yno 24/7. Dyma oriau agor y mannau Cymdeithasol yn y neuaddau rhwng 22 Rhagfyr 2022 a 3 Ionawr 2023:

 • Y Sgubor - mynediad 24/7 drwy Gerdyn Aber
 • Y Ffald - mynediad 24/7 drwy Gerdyn Aber
 • Lolfa Rosser – mynediad 24/7 drwy Gerdyn Aber
 • Lolfa PJM– mynediad 24/7 drwy Gerdyn Aber

Bydd oriau agor arferol y Swyddfa Lety yn ailgychwyn ar ddydd Mawrth, 3 Ionawr 2023 am 08:30am. Mae staff Diogelwch y Cwmpas ar gael 24 awr y dydd dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd a gellir eu ffonio ar 01970 622900. Cofiwch, os ydych am drafod materion sy’n ymwneud â chynnal a chadw neu lesiant, ffoniwch y tîm Diogelwch ar 01970 622900 

Llyfrgelloedd

Bydd Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar agor yn llawn: 08:30-22:00 ddydd Sul, 18 Rhagfyr i ddydd Mercher, 21 Rhagfyr ac 08:30-16:30 ddydd Iau, 22 Rhagfyr

Bydd Ystafell Iris de Freitas ar agor 24/7 o 16:30 ddydd Iau, 22 Rhagfyr tan 08:30 ddydd Mawrth, 3 Ionawr i staff a myfyrwyr PA, gan ddarparu mannau astudio, cyfrifiaduron, mannau astudio mewn grwpiau, peiriannau gwerthu bwyd a diod ac argraffydd/llungopïwr:

Gallwch fynd i mewn i ystafell Iris de Freitas, a gadael yr ystafell honno, dros gyfnod yr Ŵyl gan ddefnyddio eich Cerdyn Aber drwy ystafell Herman Ethé. Gwyliwch y fideo i gael cyfarwyddiadau.

Bydd llyfrgelloedd Hugh Owen a’r Gwyddorau Ffisegol yn ailagor yn llawn am 08:30 ddydd Mawrth, 3 Ionawr.

Gweler ein tudalennau gwe am oriau agor Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol.

Y Ganolfan Chwaraeon

Mae’r Ganolfan Chwaraeon yn cau am 9pm ar 22 Rhagfyr ac yn ailagor am 6.30am ar 3 Ionawr. Dim ond campfa’r Ganolfan Chwaraeon fydd ar agor ddydd Iau, 29 a dydd Gwener, 30 Rhagfyr, 9am – 2pm. Yn y cyfamser, mae’r gampfa yn y Sgubor, lle nad oes staff yn bresennol, ar agor bob dydd drwy gydol y Nadolig, 9am – 9pm. 

 

Mannau Arlwyo

Bydd y rhan fwyaf o’n mannau arlwyo ar agor tan 22 Rhagfyr a byddant yn ailagor ddydd Mawrth, 3 Ionawr. Gallwch weld amserau agor mannau arlwyo unigol drwy fynd i  Oriau Agor Nadolig 22 a’r Flwyddyn Newydd  : Gwasanaethau Croeso, Prifysgol Aberystwyth. Cofiwch y bydd y siopau lleol, CKs a Subway, ar agor drwy gydol y Nadolig ac eithrio Dydd Nadolig.

 

Cymorth Ariannol

Bydd y gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian ar gael hyd 22 Rhagfyr a bydd yn dychwelyd i’r oriau gwaith arferol o 3 Ionawr.

Iechyd Meddwl a Lles

Iechyd Meddwl a Lles

Bydd ein Tîm Lles Myfyrwyr yn ôl ar 3 Ionawr 2023. Bydd unrhyw ffurflenni ar-lein a gyflwynir yn ystod y gwyliau yn cael eu blaenoriaethu ar ôl dychwelyd ac fe gysylltir â’r myfyrwyr wedyn.

Pryderon argyfwng sy'n gysylltiedig â lles, iechyd meddwl neu ddiogelwch, gweler ein tudalen Argyfwng sydd â gwybodaeth ddefnyddiol a siartiau llif i'ch cyfeirio at y cymorth priodol yn gyflym:  Mewn Argyfwng Nawr?  : Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd , Prifysgol Aberystwyth/ 

Lles cyffredinol: gwybodaeth, cymorth a chyngor, mae’r gwasanaethau isod ar gael i’w defnyddio gan y myfyrwyr:

Care First: Care First  : Student Support & Careers Services , Aberystwyth University

Togetherall: Togetherall  : Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd , Prifysgol Aberystwyth  …..........

Er y gall tymor y gwyliau fod yn gyfnod o lawenydd, diolchgarwch ac agosatrwydd, gall hefyd fod yn gysylltiedig â phwysau teuluol ac ariannol, unigrwydd, pryder a thensiwn. Hyd yn oed os ydych chi’n edrych ymlaen at y gwyliau, mae'n naturiol cael cyfnodau o straen neu anhawster. Edrychwch ar awgrymiadau’r Dr Ben Locke, sef Prif Swyddog Clinigol @togetherall, ar gyfer ymdopi yn ystod y gwyliau ac os oes angen mwy o gymorth arnoch, gallwch ymuno â Togetherall Yma.

Y Gwasanaeth Lles : y Cyfeiriadur Lles: A-Y o Les  : Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd , Prifysgol Aberystwyth

Argyfwng Iechyd Meddwl. Pryderu ynghylch eich diogelwch? Gweler ein tudalen Argyfwng sydd â gwybodaeth ddefnyddiol a siartiau llif i'ch cyfeirio at y cymorth priodol yn gyflym:  Mewn Argyfwng Nawr?  : Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr a Gyrfaoedd , Prifysgol Aberystwyth/ 

O dan ofal meddyg teulu, gwasanaethau iechyd meddwl neu arbenigwyr eraill? Rydym yn eich cynghori i ystyried eich anghenion a sut i gael gafael ar wasanaethau dros dymor yr Ŵyl. Sicrhewch fod gennych ddigon o unrhyw foddion sydd ar bresgripsiwn, a’ch bod yn gwybod pryd bydd y gwasanaethau ar agor ar gyfer apwyntiadau os bydd eu hangen. Mae gwybodaeth am feddygon teulu a’r ysbyty lleol yn ardal Aberystwyth ar gael yma: Health in Wales | Postcode Search

Eisiau siarad â rhywun?: Mae’r Samariaid yn wasanaeth rhad ac am ddim a chyfrinachol

 • Y Samariaid:
  Ffôn 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)
   Llinell Gymraeg 0300 123 3011 (7pm- 11pm  yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)  E-bost jo@samaritans.org            Gwe samaritans.org